Algemene voorwaarden Haarbusiness International B.V.

Download Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

2. leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haarbusiness International B.V. , statutair gevestigd te Poortugaal en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52728846. 

3. afnemer: de (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die producten afneemt van leverancier.

4. overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel leverancier producten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de afnemer.

5. partijen: leverancier en afnemer samen.

6. schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.

7. website: www.hbint.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer en op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, geleverde producten en overige verrichte handelingen.

2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeenkomen.

3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van leverancier, maar ook ten behoeve van alle personen die voor leverancier werkzaam zijn, alle personen die bij de levering door leverancier zijn ingeschakeld en alle personen voor wier handelen of nalaten leverancier wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn.

4. Algemene (inkoop) of andere voorwaarden van afnemer en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van een overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

6. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van leverancier is van toepassing. Leverancier kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de afnemer nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de algemene voorwaarden.

7. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

8. Indien leverancier op eigen initiatief ten gunste van afnemer afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de afnemer nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle door leverancier gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en kan door leverancier te allen tijde worden herroepen.

2. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm aan leverancier worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van leverancier is gebaseerd op de door afnemer verstrekte informatie staat afnemer in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft leverancier het recht betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door leverancier worden verstrekt in het kader van een aanbod en/of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het leveren van een gedeelte van een bestelling, tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Leverancier kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de afnemer begrijpt of had behoren te begrijpen dat de aanbiedingen danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk- zet of typefout bevat.

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1.  De overeenkomst tussen leverancier en afnemer komt tot stand op het moment waarop:

afnemer het aanbod of de offerte van leverancier mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard.

leverancier het verzoek of de bestelling van afnemer mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard.

leverancier met medeweten van afnemer een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van het aanbod, de offerte of de bestelling.

2. Wanneer de aanvaarding van het aanbod - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van het oorspronkelijke aanbod van leverancier, komt de overeenkomst tot stand indien leverancier schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

3. Overeenkomsten worden door een schriftelijke bevestiging of zodra leverancier aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van het aanbod, de offerte of de bestelling voor leverancier bindend.

4. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is het voor afnemer niet mogelijk om de bestelling te annuleren of te wijzigen, tenzij leverancier anders bepaalt. Afnemer is in dat geval gehouden het volledige aankoopbedrag aan leverancier te voldoen.

Artikel 5. Levering

1. Levering van de gekochte producten geschiedt door een door de afnemer opgegeven plaats van bestemming.

2. Verpakking en transport van de gekochte producten geschiedt op een door leverancier te bepalen wijze maar voor rekening en risico van de afnemer. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met het transport.

3. Leverancier kan de producten op verzoek van de afnemer verzekeren, doch alleen na acceptatie van de verzekeraar van leverancier. De kosten van de verzekering zullen aan afnemer in rekening worden gebracht.

4. De door de leverancier opgegeven tijden van levering zijn indicatief (richttijden) en gelden niet als fatale termijnen, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Overschrijding van de door de leverancier opgegeven levertijden geeft afnemer niet het recht om ontvangst van de producten te weigeren, verplicht leverancier niet tot vergoeding van enige schade en geeft afnemer niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5. Indien afnemer ontvangst van de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies welke noodzakelijk zijn voor de (af)levering, is leverancier gerechtigd om de producten op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

6. Leverancier behoudt zich het recht voor van afnemer zekerheid te bedingen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, alvorens de producten te leveren.

7. Leverancier kan niet garanderen dat geleverde producten voldoen aan de producteisen die in het land van bestemming worden gesteld. Afnemer dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de in het land van bestemming van toepassing zijnde producteisen c.q. wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving kan aanvullende c.q. andere eisen stellen. Leverancier is niet aansprakelijk en kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld indien geleverde producten niet voldoen aan de producteisen c.q. wet- en regelgeving die in het land van bestemming worden gesteld.

Artikel 6. Prijzen

1. De prijzen die leverancier hanteert zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege. Alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals transport- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Leverancier heeft het recht prijzen - zonder voorafgaande kennisgeving - te wijzigen, indien leverancier dit nodig acht, bijvoorbeeld indien de tarieven van inkoop, transport, verzending, lonen of andere kosten zijn gestegen.

Artikel 7. Betaling en incasso

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient afnemer de factuur te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om tussentijdse of (volledige) vooruitbetaling van afnemer te verlangen.

3. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

4. Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van afnemer niet op.

5. Bij niet tijdige betaling behoudt leverancier zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten danwel middels schriftelijke verklaring te beëindigen. Leverancier is in geval van opschorting gerechtigd verdere levering aan afnemer te staken, totdat afnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van alle met leverancier gesloten overeenkomsten volledig heeft gedaan.

6. In geval van niet tijdige betaling is afnemer van rechtswege in verzuim en heeft leverancier, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan afnemer wettelijke rente in rekening te brengen.

7. Leverancier is bij niet tijdige of niet volledige betaling door afnemer gerechtigd aan afnemer zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

8. De door afnemer gedane betalingen worden door leverancier ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

9. Als de opdracht c.q. bestelling is verstrekt door meer dan één afnemer, dan zijn alle afnemers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de financiële verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 8. Betalingsonmacht

1. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop afnemer;

in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

1. Leverancier heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de afnemer volledig zijn voldaan, indien (1) afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, danwel (2) indien leverancier kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

2. Leverancier is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

5. Leverancier behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door afnemer of derden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door de leverancier geleverde producten blijven eigendom van leverancier tot het moment dat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

2. De door leverancier geleverde producten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van doorverkoop verplicht afnemer zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies, beschadiging en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan leverancier.

4. Voor het geval dat leverancier zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu een onherroepelijke machtiging aan leverancier om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken op te halen. 

Artikel 11. Reclames en garanties

1. Klachten of reclames met betrekking tot de gekochte producten dienen door afnemer binnen 8 dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld aan leverancier. Een te late melding leidt tot verval van alle rechten en aanspraken van afnemer die verband houden met de betreffende klacht.

2. Indien een klacht naar oordeel van leverancier gegrond is, is leverancier bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product opnieuw te leveren, hetzij de reeds betaalde prijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.

3. Met betrekking tot een geleverd product bestaan er alleen fabrieksgaranties indien leverancier dit nadrukkelijk heeft gemeld aan afnemer. In het geval afnemer naar oordeel van leverancier terecht een beroep doet op een fabrieksgarantie, zal leverancier zich inspannen om er zorg voor te dragen dat de fabrikant de klacht honoreert. Bij afwijzing van de klacht door de fabrikant, om welke reden dan ook, heeft afnemer geen aanspraak op compensatie of vergoeding van schade door leverancier. Leverancier geeft ten aanzien van de verkochte producten geen eigen garanties.

4. De retournering van geleverde producten in het kader van een klacht of reclame geschiedt voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 12. Overmacht

1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die leverancier niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van leverancier kan worden verlangd, dan is leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst -en daarmee de levering - op te schorten.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van leverancier, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van leverancier. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Leverancier kan ook een beroep doen op overmacht indien de betreffende omstandigheden zich voordien bij de fabrikant, importeur of andere (tussen)handelaar van wie leverancier de producten betrekt.

4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van leverancier gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.

6. Leverancier is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Afnemer is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de afnemer is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier of door haar ingeschakelde personen.

2. Indien leverancier aansprakelijk kan worden gesteld uit hoofde van de overeenkomst dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van (volledige) uitkering door de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het aankoopbedrag van de geleverde c.q. gekochte producten.

3. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan leverancier kan worden toegerekend;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Leverancier niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door het niet opvolgen van adviezen en/of instructies van leverancier door de afnemer.

7. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door overschrijding van leveringstermijnen.

8. Buiten de garantiebepalingen in artikel 11.3 van deze algemene voorwaarden is leverancier niet aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken aan het product.

9. Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van intellectueel eigendomsrechten of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot informatie en/of gegevens van leverancier of afnemer.

10. Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van producteisen in het land van bestemming door afnemer. 

11. Afnemer zal leverancier, diens personeel en onderaannemers vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

12. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de afnemer ongedaan te maken of te beperken door het leveren van een nieuw product c.q. producten.

13. Alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en/of jegens leverancier verjaren door het enkele verloop van twaalf maanden.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid

1. Wanneer partijen kennis nemen van informatie van de andere partij waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving of beroepsverplichtingen tot bekendmaking verplicht c.q. dit noodzakelijk maken of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. De gegevens en informatie die afnemer aan leverancier verstrekt, zal leverancier zorgvuldig bewaren.

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrecht

1. Leverancier behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke leverancier gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met afnemer, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is afnemer uitdrukkelijk verboden producten, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, brochures, afbeeldingen, documentatie, tekeningen en/of andere geestesproducten, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken of te exploiteren zonder voorafgaande toestemming van de leverancier. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele opdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van leverancier aan afnemer.

3. De inhoud van de website van leverancier waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van leverancier en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van leverancier.

4. Na het einde van de overeenkomst hebben zowel leverancier als afnemer geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte informatie of gegevens, behoudens de wettelijke gestelde bewaartermijn.

5. Afnemer vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.

6. Afnemer is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door leverancier en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle rechtsverhoudingen tussen leverancier en afnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar leverancier is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Scroll omlaag